MALUNGA

IBALI - LETHU

iMAXHOSA NGU LADUMA ligama lemithungo equlunqwe nguLaduma Ngxokolo ngomnyaka ka2012. Oku kwakungumnqweno wokwandisa izisombululo zamathuba wokwandiswa kwemithungo eqanjelwe amakrwala (abolukileyo ngesiXhosa). Umbono wakhe yayikukwenza ingqokelela yemithungo yesiXhosa ehambelana nexesha langoku lokunxiba noluhlobo loshishino. Njengomntu owayekhe wayihamba lendlela yobukrwala, uLaduma waziva kufanelekile ukuba aqambe olu hlobo lwemithungo ukubhiyozela ubuhle besiNtu sakwaXhosa. Apha eluhambeni lwakhe lokuhlola iintsimbi zesintu ezimangalisayo, imiqondiso kunye nemibala yazo, wafumanisa ukuba zingangumthombo wenkuthazo kumithungo yempahla xa iguqulelwe kwixesha langoku.

Ukuqamba kwaMAXHOSA kuveza ubuhle, inkcubeko, ulwimi nokubanomtsalane kumaXhosa. Kusulungwe kwalungiselelwa umxholo wokuqamba wexesha langoku, kwaguqulelwa kuhlobo oluhlala kuhle nezinye eziluthotho iimfashoni zorhwebo lwehlabathi.

Igama lethu silibona likhula, lihamba phambili kwi-Afrika, laziwe ngokuvelisa udidi oluphezulu kwimfashoni yentando yesinintsi engumqondiso wenkcubeko yethu.


IINKCUKACHA

NGOLADUMA

ULaduma Ngxokolo ngomnye wabanobuchule bokuthunga nokuyila imithungo ekhuthazwe sisiXhosa (olunye kwintlanga zaseMzantsi Afrika olukhonyayo) nozakhele igama iMAXHOSA NGU LADUMA. UNgxokolo walisungula eligama ngomnyaka ka-2011, lisusela kumnqweno wakhe wokuhlola nokuqamba imithungo efanele isinxibo samakrwala (abolukileyo esiXhoseni).

Njengomntu owayekhe wayilenziwa elisiko, waziva kufanelekile ukuba akhe imithungo yesinxibo yodidi oluphezulu, ukubhiyozela isiNtu ngeentsimbi, amalaphu okuthunga esiXhosa esebenzisa iwulu noboya begusha yaseMzantsi Afrika. Ukususela ngoko, uNgxokolo ufumene iimbasa ezinintsi kwakunye neentliziyo zabathandi bemfashoni namajelo osasazo eMzantsi Afrika, eLondon, eParis, eAmsterdam, eOslo, eBerlin ukuyokutsho eNew York.

Kutsha nje, uNgxokolo uphumelele i-2015 Vogue Italia Scouting for Africa engumvuzo wokubonisa kwakhe iingqokelela zemiqambo yemfashoni kwiPalazzo Morando Show eMilan, eItaly. Ngaphezu koku, uNgxokolo wathiwa jize ngesipho semali yokufunda yi-2014 WeTransfer Scholarship ukuba afunde imfundo ephakamileyo yeMasters kwezeMaterial Futures eCentral St. Martins, apho athweswe khona isidanga semfundo ngo-2016. I-New African Magazine imbale njengomnye kwabalikhulu abantu abanempembelelo ngonyaka ka2017. Umsebenzi kaLaduma uzisa utshintsho, ukhula nokutshintsha kwamaxesha, wanda ekungqamaniseni isithethe nesiko kwimixholo yengomso.


Iimbasa

- 2010 International Society of Dyers and Colourists Design Award
- 2010 International Representation Award
- 2011 Marie Claire Prix De Excelence Best Emerging Designer Award
- 2012 Nelson Mandela Metropolitan University Rising Star Award
- 2014 Premium International Best Emerging Designer for SS15 Menswear
- 2014 Africa Fashion International Emerging Designer of the year award
- 2015 Vogue Italia Scouting for Africa Award
- 2015 Yoox.com Who is Next Dubai Award
- 2016 Design Indaba Most Beautiful Object in South Africa Award
- 2016 Emerging Designer: Eastern Cape Entertainment Stars Awards
- 2016 Most Stylish Designer: SA Style Awards
- 2016 Fashion Designer of the Year Southern Africa: ABRYANZ Style and Fashion Awards
- 2017 Pride of Africa: Africa Fashion Week Barcelona Awards